پیام مدیرعامل

بـا توكل بـر الطاف الهی، مأموریت اصلی شرکت پترو تجهیز رهجوی ورنا تامین کالاهای تخصصی برای پـروژه های نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. اهـداف آرمانی مـا حضور در ردیـف تـأمین کنندگان اصلـی پروژه هـای صنعتی، حضور مـؤثر در عـرصه رقابت های بین المللـی و تـأمین نیـاز پروژه های بـرون مرزی مـی بـاشد. تضمین حـركت پایدار مـا بـا مـدیریت جنبه هـای رعایت حقوق مشتری برقرار می گردد. رویکرد اصلی ما اجرای به موقع، باکیفیت و اقتصادی پروژه ها از طریق برنامه ریزی دقیق، رعایت کـامل استانداردهای ملی و بین المللی و بودجه بندی مناسب است. شرکت پترو بـا مشارکت کلیه کـارکنان و اسـتفاده از آخرین فناوری های موجود و نیز دانش سخت افزاری و نرم افزاری روز دنیا سعی در بهبود و استمرار اثــربخشی سیستم های مدیریتی خـود داشته و بـر اساس مأموریتها، اهداف و رویکردهای اعلام شده، خط مشی ذیل را سرلوحه فعالیت های خود قـرار مـی دهد:

پیام مدیرعامل

1) حرکت در جهت تعالی سازمانی

2) بهبود مستمر فرآیندها و افزایش اثر بخشی آنها

3) توسعه فضای کسب و کار با تمرکز بر حوزه های دارای مزیت نسبی

4) افزایش بهره وری ازطریق توسعه منابع انسانی، بالابردن نرخ استفاده ازظرفیت ها و توسعه زیرساخت ها

اکنون که به خواست خداوند متعال دست همکاری به هم داده ایم و شما برای نیل به مقصود، در امر خطیری که در پیش گرفته شده کمک و مساعدت می نمایید، باید همواره به خاطر داشته باشید کـه هدف همه مـا یکی است و آن موفقیت نیل به اهداف و در خدمت به مردم کشور می باشد و کوشش شما و ما در این شرکت بـرای همین منظور است و نتیجه نهایی آن ارمغان پیشـرفت کشور و رفـاه و آسایش هموطنان خواهد بود. مقتضی است شمـا همكاران گـرامی در انجام امور مـحوله بـا رعایت نظـم و مقـررات و الـزام به اصول و سیــاست های اعـلام شده در ایـجاد محیطی پویـا و منضبط و در خـدمت به مشتـریان محتـرم و طرف هـای ذینفع كوشا باشید. همیاری همـه عزیزان متضمن توانمندی و صلابت خانواده شرکت پترو خواهد بود.

با آرزوی موفقیت

مدیرعامل